Cổ hiên - Dưỡng tiểu bạch Đích hạp hạp - Phác thúc